Studio Radia Gab In Net

STUDIO RADIA
GAB IN NET

§1
Postanowienia ogólne

1.Organizatorem projektu “Pierwszy Krok do Sławy” jest Fundacja Gabinet KRS0000918404, z siedzibą przy ulicy Dolna Panny Marii 63/5, 20-010 Lublin. zwany dalej Organizatorem.
2. Uczestnikiem projektu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, która w terminie wskazanym w §2 ust. 4 Regulaminu, zgłosi chęć uczestnictwa za pomocą formularza zgłoszeniowego, z zastrzeżeniem §4 ust..4.
3. Projekt “Pierwszy krok do sławy”, zwany dalej Projektem, realizowany jest w przestrzeni młodzieżowej Miejscówka w Centrum Handlowym SKENDE (al.Spółdzielczości Pracy 88, 20-147 Lublin), której operatorem jest Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja ( KRS 0000317950 z siedzibą przy ulicy. Krakowskie Przedmieście 13 lok. 7, 20-002 Lublin)

§2
Przebieg i zasady Projektu

1.Celem Projektu jest umożliwienie Uczestnikom zaprezentowania swoich talentów wokalno-instrumentalnych.
2.Uczestnikami Projektu mogą być wokaliści i instrumentaliści, występując solowo lub w zespole składającym się maksymalnie z 7 osób.
3.Udział w Projekcie jest nieodpłatny.
4.Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych upływa dnia 23.06.2023 r. o godzinie 23:59. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia naboru formularzy zgłoszeniowych.
5.Przesyłając formularz zgłoszeniowy Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
6.Casting organizowany jest w dniu 25.06.2023 r.
7.Harmonogram godzinowy castingu zostanie przesłany artystom do dnia 24.06.2023r.
8.Casting do Projektu odbędzie się w Centrum Handlowym SKENDE Shopping, al. Spółdzielczości Pracy 88, 20-147 Lublin w Miejscówce – przestrzeni dla młodzieży i obejmować będzie:
a)próbę techniczną z rozstawieniem, podłączeniem i nagłośnieniem instrumentów – do 30 min. dla każdego z Uczestników
b)udział w próbie ma charakter obligatoryjny (w przypadku zespołu konieczne jest pojawienie się całego składu);
c)w przypadku nie pojawienia się punktualnie na próbie Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia uczestnikom udziału w Projekcie.
d)występ właściwy – Uczestnik może zaprezentować maksymalnie 3 utwory autorskie w czasie nieprzekraczającym 20 min;
e)ogłoszenie wyników odbędzie się do 7 dni po zakończeniu castingu.
9.W drodze castingu, głosami jury składającego się z osób wskazanych przez Organizatora, wybranych zostanie trzech Uczestników zajmujących kolejno pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
10.Zwycięzcą jest Uczestnik, wyłoniony przez jury, zajmujący pierwsze, drugie lub trzecie miejsce.
11.Organizator skontaktuje się ze wszystkimi Zwycięzcami drogą mailową, na adres email podany w formularzu zgłoszeniowym, celem ustalenia terminów prób i nagrań.
12.W wyznaczonych terminach, w Studiu Radia Gab In Net odbędą się próby rejestrowane wyłonionych artystów (po jednej dla każdego ze Zwycięzców).
13. W wyznaczonych terminach, w Studiu Radia Gab In Net odbędą się sesje nagraniowe wyłonionych artystów. Studio Radia Gab In Net, zastrzega sobie prawo do wyznaczenia ilości dni nagraniowych, czasu ich trwania i godzin pracy Studia, w oparciu o stopień skomplikowania utworów.
14.W wyznaczonym przez Studio Radia Gab in Net i Centrum Handlowe SKENDE Shopping terminie, odbędzie się plan zdjęciowy do teledysku zdobywcy pierwszego miejsca. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru lokacji planów zdjęciowych i czasu ich trwania.
15.W terminie do 31 sierpnia, nagrane utwory zostaną opublikowane na kanale YouTube Studia Radia Gab In Net: https://www.youtube.com/@GabInNet i SKENDE Shopping: https://www.youtube.com/@skendeshopping403.

§3
Założenia organizacyjne

1.Organizator zapewnia obsługę techniczną (oświetlenie, nagłośnienie).
2.Organizator zapewnia:
a)trzy mikrofony dynamiczne;
b)trzy statywy mikrofonowe;
c)jeden wzmacniacz gitarowy;
d)jeden wzmacniacz do gitary basowej;
e)stereofoniczny zestaw kolumn aktywnych;
f)zestaw perkusyjny z talerzami (centrala, werbel, hitom, midtom, floortom, hihat, crash, ride, pałki perkusyjne).
3.W przypadku gdy aranżacja utworu przewiduje użycie zestawu perkusyjnego, Uczestnicy zobligowani są do korzystania z zestawu perkusyjnego zapewnionego przez Organizatora, z możliwością rozszerzenia go o własne elementy zestawu.
4.Organizator zastrzega, że z przyczyn niezależnych od Organizatora nie wszystkie oczekiwania techniczne mogą zostać spełnione.
5.W przypadku dużej ilości zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo wyboru Uczestników zgodnie z kolejnością nadesłanych zgłoszeń.

§4
Warunki uczestnictwa w Projekcie

1.Nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego znajdującego się w linku w poście na stronie facebook Gab In Net – Radio Gabinetowe https://www.facebook.com/radiogabinetowe.
2.Utwór autorski:
a)powinien być wynikiem twórczości Uczestnika, do którego Uczestnikowi przysługiwać będą prawa autorskie osobiste i majątkowe;
b)nie może naruszać praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich;
c)utwór nie może naruszać dóbr osobistych osób trzecich.
3.Potwierdzeniem otrzymania formularza zgłoszeniowego jest wiadomość zwrotna od Organizatora przesłana na adres email wskazany w formularzu.
4.Formularze zgłoszeniowe nadesłane po terminie wskazanym w §2 ust. 4 nie będą brane pod uwagę.
5.Złożenie formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika jest równoznaczne z udzieleniem zgody na utrwalenie i zwielokrotnienie w celach marketingowych wizerunku Uczestnika oraz zaprezentowanego przez niego repertuaru w trakcie Projektu.
6.Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Projekcie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych bądź nieprawdziwych danych, skutkujących niemożnością nawiązania kontaktu lub opóźnieniem wręczenia przez Organizatora nagrody.

§5
Nagrody

1.Nagrodami w Projekcie są:
a)zrealizowanie nagrań studyjnych i wyprodukowanie jednego utworu muzycznego w Studiu Radia Gab in Net dla każdego z Uczestników zajmujących kolejno pierwsze, drugie i trzecie miejsce, w czasie i dniach wskazanych przez Organizatora;
b)zrealizowanie i wyprodukowanie teledysku do nagranego utworu muzycznego dla zdobywców pierwszego miejsca.
2.Nagrody określone w §5 nie podlegają odstąpieniu lub przeniesieniu na rzecz osób trzecich ani nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do dodania dodatkowych nagród.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do odgórnego ustalenia scenariusza teledysku, jak również prawo do zmian aranżacyjnych, kompozycyjnych i tekstowych utworu muzycznego.

§6
Przetwarzanie danych osobowych

1.Dane osobowe Uczestników Projektu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Projektu.
2.Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Projekcie wymagane jest nadesłanie formularza, o którym mowa w § 4.
3.W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Projekcie.

§7
Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2.Studio Radia Gab In Net zastrzega sobie prawo do zawarcia porozumienia z artystami, na podstawie którego prawa autorskie i artystyczne do wykonań utworów mogą zostać przeniesione na Studio Radia Gab In Net.
3.W przypadku wykorzystania przez Uczestnika utworów będących przedmiotem twórczości osób trzecich, Uczestnik traci możliwość Uczestnictwa w Projekcie, a w razie skierowania do Organizatora roszczeń przez osoby trzecie, Uczestnik zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej z tego tytułu szkody.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu.
5.Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Julia Łusiak (tel. 534 549 268; email: julia.lusiak8@gmail.com)
6.Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.